Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Schronisko dla zwierząt, ul. Turystyczna 2, 10-369 Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: schronisko.olsztyn.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021-1-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agatą Jastrzębską, biuro@sdz.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 526-82-15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku

Dojazd do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie przy ul Turystycznej 2 , od strony ul. Świętego Franciszka (droga gruntowa)  Brak możliwości dojazdu autobusami miejskimi. Najbliższy przystanek autobusowy linii 108,112,126 ok 1500 metrów od siedziby Schroniska.

Dostępność wejścia budynku

Wejście furtką w ogrodzeniu, następnie chodnikiem do wejścia głównego na parterze, brak schodów. Wejście jest ogólnodostępne  w godzinach pracy Schroniska.

Dostępność parkingu

Po wjeździe na teren Schroniska, bezpośrednio przed budynkiem znajduję się ogólnodostępny parking.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu do budynku.

Wszelkie sprawy można załatwić na parterze Schroniska bez konieczności używania schodów.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych